S Lenkou Kamanovou o univerzitách třetího věku

S Lenkou Kamanovou o univerzitách třetího věku

O tom, co jsou to Univerzity třetího věku, o motivaci uchazečů a dalším možném vývoji tohoto typu vzdělávání jsme si povídali s paní doktorkou Lenkou Kamanovou z Institutu celoživotního vzdělávání [...]

O tom, co jsou to Univerzity třetího věku, o motivaci uchazečů a dalším možném vývoji tohoto typu vzdělávání jsme si povídali s paní doktorkou Lenkou Kamanovou z Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. 


Co jsou to Univerzity třetího věku (U3V)?  

Jednotlivé U3V nabízejí takové kurzy zájmového vzdělávání, které odpovídají oblastem, v nichž má daná vysoká škola akreditovány studijní programy. Toto vzdělávání má univerzitní úroveň. Při výuce v rámci U3V jsou užívány stejné nebo obdobné výukové metody a organizační formy charakterizující danou vysokou školu. Jejich role je nezastupitelná, co se týká obsahu a metod. U3V přináší aktuální informace z nejnovějších vědních disciplín, a to různorodými formami. Univerzitní prostředí je garantem kvality obsahové i metodické. 

Jaké jsou důvody, proč se lidé hlásí do U3V? Jakou bývá jejich motivace?  

Z mé zkušenosti mohu říci, že těch důvodů je více. Chtějí si udržovat či rozšířit znalosti. Chtějí být s druhými lidmi, což jim teď velmi chybí. Chtějí si najít novou náplň život, po odchodu z aktivní profesní kariéry, nebo po úmrtí partnera/ky. Jsou to lidé, kteří se nevzdávají a chtějí žít. Novým trendem je, že k nám začínají chodit osoby, které ještě pracují, ale již se připravují na odchod do důchodu a hledají si nové zájmy, kterým se budou věnovat více po odchodu do penze. Docela časté je, že k nám chodí miniskupiny kamarádů, kteří se znají ze studií. Poté, co jim vylétly děti z hnízda a oni přešli do penze, se znovu chtějí potkávat ve školních lavicích se svými bývalými spolužáky. Část našich posluchačů jsou také bývalí studenti MENDELU a cíleně se vracejí na svoji Alma mater.   

Jak vznikají nové kurzy? Hledáte například inspiraci v zahraničí?  

Na Univerzitě třetího věku Mendelovy univerzity v Brně pravidelně realizujeme analýzu vzdělávacích potřeb, z které vycházejí konkrétní náměty pro témata nových kurzů. Pokud chceme, aby se kurzy seniorům (pojem senior zde chápeme jako člověk starší 50. let) líbili, musíme se jich prostě zeptat. Na základě toho se spojíme s případnými akademiky, kteří se tomuto tématu na univerzitě věnují a společně dáváme dohromady nový kurz. My řešíme spíše metodickou a organizační stránku a akademik/lektor tu obsahovou.   

Díky evropským projektům v rámci programu Erasmus+ jsme získali kontakty na zahraniční U3V. Spolupracujeme zejména s U3V v Portugalsku, Španělsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Díky projektu IDEMASAP 50+ teď například seniorům z celé České republiky, ale i z výše jmenovaných zemí, nabízíme zdarma on-line lekce jógy či rukodělných aktivit. A v rámci projektu SAFER 55+ vysíláme každý pátek od 10.00 on-line přednášky na téma bezpečnosti, kdy spolupracujeme například s městskou policií Brno a jejich Senior Akademií, s institucí NUKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost), nebo Záchrannou službou Jihomoravského kraje.   

V zahraničí je nyní trendem cíleně podporovat plánování přípravy na odchod do důchodu. Jedná se o součást konceptu tzv. age managementu. U nás se zatím tato problematika příliš neřeší. Tímto směrem se chceme ubírat i my na Mendelově univerzitě v Brně. Chceme se zaměřit na realizaci kurzu s názvem “Maják”, který připravila vzdělávací organizace Age management z.s., který právě provází jedince plánem přípravy na odchod do důchodu, která zahrnuje různé oblasti od finančního plánování, přes podporu zdraví až po sociální oblast.  

Jaký si myslíte, že bude další vývoj U3V? Kudy se, dle Vašeho názoru, bude ubírat?  

Toto je velmi aktuální otázka. Kdybyste ji položila před rokem nebo dvěma, tak by odpověď byla zcela jiná. Domnívám se, že i v oblasti univerzit třetího věku a celé oblasti seniorského vzdělávání stojíme v období velkých změn a výzev. Univerzity třetího věku by tyto trendy měly sledovat, spoluvytvářet je a naplňovat je.  

V první řadě jde v současné době o proměny, které způsobila současná epidemiologická situace. Doba covidová přenesla i seniorské vzdělávání do on-line prostoru. Došlo tak k masivnějšímu využívání technologií. A to jak na straně vzdělavatelů, tak i těch, kteří se vzdělávají. Částečně došlo i k proměně posluchačské základny univerzit třetího věku. Část seniorů se nechtěla a nechce účastnit našich on-line aktivit, ale díky přechodu na online výuku se rozšířila naše posluchačská základna o nové skupiny seniorů.  Do seniorského vzdělávání byly nyní vtaženi senioři, kteří se nemohli dříve účastnit prezenční formy výukyTato zpočátku “nechtěná” a “odmítaná” zkušenost do budoucna přinese univerzitám třetího věku zapojení více forem vzdělávání a domnívám se, že on-line výuka zůstane u některých univerzit třetího věku v určité místě již standardní součástí.   

Podobu seniorského vzdělávání samozřejmě ovlivňují i demografické trendy. Na univerzity třetího věku již přichází generace seniorů, kteří jsou jiní než senioři před 20 roky. Umí ovládat technologie a chtějí jezdit více do terénu. Tito senioři žijí “rychleji”, preferují jednoleté či semestrální kurzy a chtějí více akce – jezdit do terénu či na vícedenní pobytové vzdělávací akce. U3V tedy budou více nabízet méně víceletých studií, budou pestřejší ve formách a metodách výuky, budou do výuky více zapojovat technologie a také dělat výuku „akčnější“.  

Ukazuje se, že náš úkol směřuje i do širších společenských kontextů. U3V se začínají více zaměřovat i na vzdělávání v mediální gramotnosti a kritickém myšlení.   

Děkujeme za rozhovor.  

Lenka Kamanová působí od roku 2013 na Mendelově univerzitě v Brně (Institut celoživotního vzdělávání), kde se věnuje výuce, výzkumu a spolupráci s praxí. Svoje odborné zaměření orientuje na témata spojená se vzděláváním seniorů, s mezigeneračním učením, učením v rodině a středním odborným školstvím. Dále se věnuje coby lektor a metodik oblasti age managementu a profesní seniority. Je rovněž autorkou a spoluautorkou odborných článků a monografií z výše uvedených oblastí publikovaných v českých i zahraničních časopisech. Svoje profesní úsilí směřuje k propojení teorie s praxí a v přenosu a ke smysluplnému naplňování třetí role univerzit.